Popis čističky odpadních vod

VOLEJTE ZDARMA NA NAŠI ZELENOU LINKU

800 13 11 13 

 

napište poptávku: POPTÁVKA (KLIK)

Popis čističky odpadních vod pro EO 4-20:

 • čistička odpadních vod mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací

 

 • čistička je tvořena vnější válcovou nádrží z polypropylenu
 • ve vnější nádrži čističky odpadních vod je vložena válcová nádrž (dosazovací nádrž) s kuželovou dolní částí

 • meziprostor mezi nádržemi čističky odpadních vod (dosazovací a vnější) je rozdělen stěnami na část sedimentační (mechanické čištění – sedimentační stupeň čištění) a aktivační (biologický stupeň čištění)

 

 • dosazovací nádrž, mamutka (zajišťuje cirkulaci kalu)
 • sedimentační stupeň čističky odpadních vod je opatřen nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot a přepážkou pro zachycení a akumulaci kalu

 • biologický stupeň čističky odpadních vod je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží
 • aktivační nádrž čističky odpadních vod, je provzdušňována výkonným magnetickým dmychadlem a jemnobublinným elementem s pružnou membránou. Dmychadlo zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací nádrži k přečerpávání vratného kalu

 • dosazovací nádrž čističky odpadních vod slouží pro usazení kalu, který je přečerpáván mamutovým čerpadlem zpět. V dosazovací nádrži je přelivný žlab odkud odtéká vyčištěná voda z čističky odpadních vod
 • dmychadlo je magnetické membránové, výrobek japonské firmy Secoh Sangyo. Zajišťuje provzdušnění odpadní vody a dostatek vzduchu pro mamutové čerpadlo
 • přítokové potrubí odpadních vod je do čističky odpadních vod zaústěno v prostoru sedimentační nádrže
 • plastový nástavec je dodáván včetně pochůzného uzamykatelného víka z polypropylenu
 • vzhledem k variabilitě konstrukce čistírny je možno zajistit různé umístění přívodního a odpadního potrubí. Odtokové potrubí může svírat úhel 90o, 180o = přímý směr potrubí a 270o.
Válcová čistička odpadních vod
 1. přítok odpadních vod
 2. separátor shrabků
 3. sedimentační nádrž
 4. aktivační nádrž
 5. dosazovací nádrž
 6. přelivný žlab
 7. odtokové potrubí z ČOV

Popis čističky odpadních vod pro EO 35-125:

 • čistička odpadních vod mechanicko-biologická s jemnobublinnou aerací
 • čistička odpadních vod se skládá z vnější nádrže ze stěnových prvků polypropylenu
 • do vnější nádrže je instalována dosazovací nádrž s kuželovou spodní částí s kalovým mrakem s nucenou cirkulací vratného kalu pomocí mamutky

 • meziprostor mezi těmito nádržemi je pomocí vnitřní stěny rozdělena na aktivační část a část sedimentační
 • do sedimentační části čističky odpadních vod je zaústěno nátokové potrubí
 • sedimentační stupeň  pomocí norné stěny zachycuje plovoucí nečistoty, pomocí přepážky zachycuje a akumuluje kal
 • biologický stupeň čištění – aktivace se stabilizací kalu a oddělená dosazovací nádrž
 • provzdušňování v aktivační nádrži čističky odpadních vod je zabezpečeno bezmazým dmychadlem a pomocí aeračních elementů s pružnou membrámou
 • vzduch z dmychadla také pohání mamutku v dosazovací nádrži čističky odpadních vod
 • předivný žlab a odtokové potrubí zajišťuje odtok vyčištěné odpadní vody
 • případný plastový nástavec je dodávám včetně pochůzného víka z polypropylenu.
 Hranatá čistička odpadních vod
 1. přítok odpadních vod
 2. separátor shrabků
 3. sedimentační nádrž
 4. aktivační nádrž
 5. dosazovací nádrž
 6. přelivný žlab
 7. odtokové potrubí z ČOV

 

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení | Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz | Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod

 

Slovníček pojmů:

Čistírna odpadních vod

zařízení sloužící k zachycení a likvidaci znečišťujících látek z odpadních vod. Tvoří ji zařízení:

 • 1. stupeň čištění- mechanické čištění -  zachycující hrubé znečištění a
 • 2. stupeň čištění – biologické čištění - aktivační a dosazovací nádrž

Aerátor

zařízení (mechanické) na disperzi vzduchu ve vodě v provzdušovací nádrži.
 

Aerobní biologické čištění

čištění např. odpadních vod za přítomnosti kyslíku.
 

Aktivace

biologické čištění odpadních vod oživeným kalem v nádrži za umělého provzdušování

Aktivace

převedení do činného stavu, dílčí děj nezbytný k tomu, aby v dané soustavě mohl probíhat proces, který by jinak probíhal v malé míře, nebo neprobíhal vůbec.
 

Aktivační proces při biologickém čištění

odpadní voda se smíchává s aktivovaným kalem za současného provzdušňování
 

Aktivační nádrž

uměle provzdušňovaná nádrž, kde dochází při čištění vod k aktivačnímu procesu.
 

Aktivovaný kal (živé mikroorganismy)

je přiveden do odpadní vody a směs je provzdušňována.
 

Biofiltr, biologický filtr

objekt na biologické čištění odpadních vod jejich průtokem přes náplň s biologickým povlakem (blánou), využívající činnosti mikroorganismů přisedlých k náplni filtru.
 

Biologický kal

kal z biologického stupně čištění.
 

Biologické čištění vody

soubor procesů, kterými je z odpadní vody činností mikroorganismů odstraňován organický uhlík, případně sloučeniny dusíku a fosforu.
 

Dosazovací nádrž

zařízení , kde sedimentací dochází k oddělení aktivního kalu z odpadní vody, vyčištěná voda odtéká odtokovým potrubím. Kal ze spodní části dosazovací nádrže je odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do aktivační nádrže.
 

Kal

látky těžší než voda vyloučené při čištění vody.
 

Kal biologický (sekundární)

kal z biologického stupně čištění, kal oživený (aktivovaný) se vrací do aktivačního procesu (kal vracený) nebo se jako přebytečný odčerpává, kal z biofiltrů se do procesu čištění nevrací.
 

Nádrž dosazovací

usazovací nádrž na konci biologického stupně čištění, sekundární sedimentace.
 

Sedimentační nádrž (usazovací)

nádrž na gravitační separaci suspendovaných látek (kalu) z odpadní vody.
 

Proces aerobní

odstraňování organických látek z odpadní vody činností mikroorganismů za přítomnosti kyslíku.
 

Vrácený kal

(mamutka přečerpává do aerační zóny) z dosazovací nádrže.
 

Splašky, splašková odpadní voda

odpadní voda z domácnosti, ze sociálních zařízení, z objektů společného stravování, z ubytování, ze zdravotnických zařízení apod.
 

Stabilizace kalu

mineralizice oživeného kalu oxidací (dlouhodobým provzdušňováním v aktivaci).
 

Sedimentace

je proces usazování těžších nerozpustných součástí z kapalné směsi.
 

Účinnost čištění

poměr úbytku koncentrace znečišťující látky, dosažený čištěním, ke koncentraci dané látky před čištěním, vyjadřuje se v procentech.
 

Vyhnívání kalu

rozklad organických látek v kalu za anareobních poměrů.

Čističky odpadních vod, které vyrábíme jsou:

 

Válcové čističky odpadních vod pro 0-20 ekvivalentních obyvatel – typová řada:

 

 

Hranaté čističky odpadních vod pro 35 – 125 ekvivalentních obyvatel- typová řada:

 

Čistička odpadních vod | Popis čističky | Funkce čističky | Materiálové provedení| Podmínky pro instalaci | Pokyny pro provoz| Objednávka | Ceník čistirna odpadních vod