Podmínky pro instalaci čističky odpadních vod

 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST čističek odpadních vod EO 4-20

VOLEJTE ZDARMA

800 13 11 13 

napište poptávku: POPTÁVKA (KLIK)

 

Pokyny k instalaci ke stažení zde.

Stavební část:

 • Vzdálenost mezi čistírnou odpadních vod a domovní studnou má být minimálně:

12 m v málo propustném zvodněném prostředí
30 m v propustném zvodněném prostředí

 

 • V případě, že je čistírna umístěna ve vzdálenosti menší než 20 m od bytové zástavby, musí být odvětrána nad úroveň nejvyššího nadzemního podlaží. Dostatečné odvětrání čistírny je zajištěno, je-li provedeno odvětrání vnitřní kanalizace nad úroveň střechy objektu. V případě, že kanalizace není odvětraná, je nutno provést samostatné odvětrávací potrubí minimální světlosti 70 mm (pro typy VZE 4 a VZE 8), 100 mm (pro typy VZE 12 a VZE 20). Při vzdálenosti čistírny od bytové zástavby větší než 20 m je možno provést odvětrání nástavcem ve výši 1 m. Tento nástavec může být umístěn přímo na víko čistírny.

 

Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
 • Umístění čistírny ve volném terénu je nutno volit s ohledem na vzdálenost od základů budov (min. 5 m), od pojezdu osobních vozidel (min. 2 m) a od pojezdu nákladních vozidel a mechanizace (min. 5 m).
 • Před instalací čistírny je nutno provést výkop o velikosti dané základními rozměry čistírny s tím, že nejmenší průměr výkopu musí být minimálně roven průměru ČOV + min. 0,6 m (u dna výkopu).
 • Výškové osazení čistírny - hloubka výkopu (viz nákres stavební připravenosti) je závislá na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem a s ohledem na gravitační odtok vyčištěných vod.
 • Na upravené dno výkopu je třeba provést armovanou betonovou desku tl. min. 150 mm, která musí být bez výstupků a jejíž odchylka od roviny nepřesáhne hodnotu 5mm/2m.
 • V případě kladného výsledku zkoušky těsnosti nádrže ČOV je možno provést obsyp pláště čistírny. Obsyp se provádí vždy při naplněné nádrži rovnoměrně po celém obvodu kamenivem frakce 0/32 (8/16)mm nebo štěrkopískem, v síle min. 300 mm a po vrstvách výšky 200 mm se provádí dostatečné hutnění obsypu. Pro obsyp není vhodný materiál - písek, zemina, jíly nebo spraše.

 

 • Při napojování gravitační kanalizace je nutné dbát na souosost potrubí a připojovacích hrdel. Po napojení kanalizačního potrubí je nutné zajistit podbetonování potrubí z vnější strany ČOV tak, aby nedošlo při následném obsypu a sedání zásypového materiálu k vylomení hrdla z pláště ČOV.
 • Výše uvedený postup stavební připravenosti platí pouze v případě, že dno ČOV je trvale nad úrovní hladiny podzemní vody, výkop pro ČOV není proveden v zemině s nízkou propustností, např. jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo výkop není proveden v nedostatečně slehlé navážce.
 • V případě výskytu podzemní vody nebo uložení do zeminy s nízkou propustností je stavební připravenost nutno řešit se statikem nebo zpracovat v realizačním projektu stavby ČOV. Způsob osazení čistírny do terénu v tomto případě určí projektant stavby.
 • Pro přívodní hadici tlakového vzduchu DN 20-32 mm od dmychadla do ČOV je nutné položit (nejlépe do společného výkopu přívodní kanalizace) chráničku buď z plastu nebo ocelovou. Chráničku je nutné zavést až do ČOV tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy.
 • Membránové dmychadlo je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, chodby domu apod., a to tak, aby bylo nad hladinou vody v ČOV.

Elektro část:

 • V místě plánovaného umístění membránového dmychadla instalovat zásuvku 230 V dle platných předpisů.

 

Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace Čistírna odpadních vod - instalace
 • V případě, že dno nádrže je pod hladinou podzemní vody, je nutno provést takové úpravy stavební části, které eliminují vztlak vody při vyprazdňování ČOV (řeší projektant stavby).
 • Nástavec na čistírnu a její zastropení je možné řešit v plastovém provedení nebo samostatným stavebním objektem (řeší projektant stavby).
 • Pro přívodní hadici tlakového vzduchu DN 32-50 mm od dmychadla do ČOV je nutné položit (nejlépe do společného výkopu přívodní kanalizace) chráničku z plastu nebo provést vlastní plastové potrubí pro tlakový vzduch s pružným napojením na dmychadlo. Případnou chráničku je nutné zavést až do čistírny tak, aby nedošlo k seškrcení tlakové hadice při případném sedání zeminy.
 • Membránové dmychadlo je nutné umístit mimo objekt ČOV nejlépe do garáže, sklepa, chodby domu, samostatného objektu apod., a to tak, aby bylo nad hladinou vody v ČOV.
 • V místě plánovaného umístění rotačního bezmazého dmychadla instalovat zásuvku 400 V dle platných předpisů.
 • Nádrže čistíren jsou vyrobeny z polypropylenu bez stabilizace proti ÚV záření. Nevystavovat je dlouhodobě povětrnostním vlivům.
 • Nádrže čistíren skladovat a přepravovat vždy „nastojato“, tedy tak, jak budou stát na místě určení.
 • Jakoukoliv manipulaci s nádržemi čistíren provádět pouze do teploty +5°C.
 •