Biologické čištění vod

Vysvětlení pojmu biologické čištění vod

Biologické čištění vod

Biologické čištění vod využívá schopnosti mikroorganismů rozkládat organické znečištění ve vodním prostředí.

Rozkladný proces je složitý, rychlost závisí na mnoha faktorech:

• obsah kyslíku ve vodě,
• pH vody,
• teplota,
• typ znečištění,
• případné toxické látky ve vodě,
• metoda čištění.

Biologický stupeň čištění odstraní tolik znečištění jako je použito na stavbu další buněčné hmoty.
V povrchových vodách toto čištění probíhá samovolně, jen je proces dlouhodobý. V čistírně je proces intenzifikován. Závisí na koncentraci mikroorganismů v čistírně.
Nutné je vytvoření dostatečných podmínek biologických procesů, např. provzdušňování při aerobním čištění.
Proces aerobní probíhá za účasti molekulárního kyslíku. Jde tedy o oxidační rozklad organických sloučenin molekulárním kyslíkem, konečným produktem je oxid uhličitý a voda.
Při biologickém čištění odpadních vod se uplatňují procesy podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které rozkládají organické látky za přítomnosti kyslíku.

Aktivační proces

V základním uspořádání sestává aktivace z aerované (aktivační) nádrže, v níž dochází k procesu čištění odpadní vody za současné produkce aktivovaného kalu.
Z aerované nádrže teče směs vyčištěné odpadní vody a kalu do nádrže separační (dosazovací),
kde se složky od sebe oddělí sedimentací.
Vyčištěná voda je vypouštěna do recipientu, nebo k dalšímu stupni čištění. Zahuštěný kal z dosazovací nádrže je vrácen zpět do aktivační nádrže. Tím se udržuje provozní koncentrace aktivovaného kalu. Do nádrže musí být přiváděn kyslík, obvykle provzdušňováním – jemnobublinou aerací.
Aerací je obsah nádrže promícháván a tím dojde k dokonalému kontaktu aktivního kalu a odpadní vody.