Trvalý servis čistíren odpadních vod - nezbytně nutná služba zákazníkům

Domovní čistírna odpadních vod je zařízení k čištění vod z domácnosti. Do technologie čistírny natéká jak šedá voda z běžného provozu domácnosti, tj. kuchyně, koupelny, tak i splašková voda z toalet. Z tohoto složení vod vyplývá, že technologie čistíren musí být konstruována na provoz v agresivním prostředí.

Dříve byla technologie provzdušnění řešena pomocí tzv. rotujících biokontaktorů, kde bylo zařízení poháněno pomocí elektromotorů s řetězovým převodem. Tato technologie byla náročná nejen na spotřebu elektrické energie, ale i na samotný servis. V poslední době je uvedená technologie již nahrazena jemno-bublinnou aerací a dmychadly. I když došlo k zjednodušení provozu čistíren, i zde je nezbytný dohled na provoz a následný servis.

Vzhledem k tomu, že i naše společnost má zabudováno po celé republice několik stovek čistíren, vzniklo v naší firmě místo servisního pracovníka, specializujícího se na servis čistíren odpadních vod nejen z naší výroby, ale i čistíren jiných výrobců.

Někteří výrobci mylně informují své zákazníky, že provoz čistírny je bezúdržbový. Opak je pravdou, každý výrobek potřebuje pravidelnou kontrolu. U čistírny je zapotřebí pravidelně kontrolovat její chod, tzn., zda funguje dmychadlo, které „pohání celou čistírnu“. Následně je nutné pravidelně kontrolovat stav čerpacích mamutek a kalu. To je běžný stav, který by si měl zákazník zkontrolovat sám.

Objeví-li se závada, vyjíždí náš servisní pracovník. Je prakticky schopen provést kompletní servis na místě. Pokud se vyskytla závada na dmychadle, dříve jsme ho odpojili a dali jsme náhradní. Po opravě u externího pracovníka, která trvala několik dní i kvůli času potřebnému pro odeslání a zpětné vyzvednutí, se opět dmychadlo dovezlo k zákazníkovi. Nyní již provádíme opravu dmychadla na místě, což sníží naše náklady a zákazník tuto rychlou službu oceňuje. Při servisu dojde na místě i k případnému vyčištění dalších součástek a seřízení chodu čistírny.

Servisní smlouvy jsme uzavřeli i s několika firmami, u nichž provádíme pravidelné servisní kontroly zařízení, abychom zamezili náhodnému vzniku poruchy. Díky pravidelnému servisu těmto firmám nevznikají náklady na cenově náročnou opravu dmychadla při havárii.

Vzhledem k tomu, že z průzkumu vyplývá, že cca 80 % zákazníků nečte návody k obsluze, je snadno dostupný servis velmi důležitý. Rychlá reakce z naší strany a odstranění závady na čistírně nebo čerpací šachtě, která vždy způsobí problém u rodinných domů, zvyšuje image naší firmy.